Facebook

Missie en visie

Missie

De Elsenburg draagt bij aan het bevorderen van een zinvol bestaan van mensen met een verstandelijke beperking, gedragsproblematiek en/of psychiatrische problematiek. Respectvolle omgang, verbondenheid, geborgenheid en verantwoordelijkheid geven, zijn daarbij richtinggevende waarden.

Respectvolle omgang veronderstelt een gelijkwaardige relatie tussen cliënten en medewerkers van de Elsenburg. Wij denken dat het leven zin krijgt in de ontmoeting met medemensen en het vervullen van een rol in de samenleving. Wij vinden het dan ook belangrijk dat onze cliënten te midden van anderen en met anderen vorm en inhoud aan hun leven kunnen geven en daarmee, met hun mogelijkheden en beperkingen, kunnen deelnemen aan de samenleving als volwaardige burgers.

Wij bieden de cliënten daartoe de nodige begeleiding en zorg, om hun mogelijkheden verder te ontwikkelen. Een en ander leggen wij tezamen met de cliënt vast in het zorgplan. Het zorgplan stellen wij samen met de cliënt op. Geborgenheid is erg belangrijk voor mensen met een verstandelijke beperking omdat zij zich, sneller dan anderen, onveilig kunnen voelen. Ze zijn immers veelal in meer of mindere mate beperkt, juist in hun handelen en communiceren, zo belangrijk voor het deelnemen aan de soms zo complexe samenleving.

Visie

Support wordt geboden waar nodig zonder uit handen te nemen wat de cliënt zelf kan.
Dit vanuit de visie dat cliënt meer zelfredzaam wordt op gebieden waar dit mogelijk is.