Facebook

Wonen

Wonen op de Elsenburg

Op het terrein staat een woonhuis waar plek is voor 5 cliënten. Verder op het terrein zijn 5 appartementen waar meer zelfstandigheid wordt verwacht.

Doelgroep

Volwassenen (18+) met een matige tot lichte verstandelijke beperking, doorgaans gecombineerd met gedrags- en/of psychiatrische problematiek. Kenmerkend voor onze doelgroep is dat men vaak problemen op meerdere leefgebieden tegelijk heeft. De doelgroep betreft mensen die de complexe en snelle samenleving niet (meer) goed aan kunnen en niet beschikken over een adequaat steunsysteem.

Onze doelgroep heeft vaak levenslange ondersteuning nodig. Wij streven naar het zoveel mogelijk bieden van lichte ondersteuning in de vorm van een steuntje in de rug (structuur, onderhouden en uitbreiden van praktische vaardigheden, preventie en voorkomen van overlast of verwaarlozing. Voor onze doelgroep is het tevens van belang dat wij bereikbaar zijn op niet-planbare momenten.

Zorgplan

De Elsenburg werkt met cliënten en het netwerk planmatig aan de volgende levensdomeinen in het zorgplan:
– Financiën
– Ontwikkelingsperspectief
– Lichamelijk functioneren en welzijn
– Psychisch functioneren en welzijn
– Maatschappelijke participatie
– Dagbesteding en werk
– Sociale relaties
– Middelengebruik

Ook komen tijdens het plangesprek andere onderdelen naar voren. Zoals de algemene dagelijkse levensverrichtingen. Onze medewerkers hebben de expertise en ervaring om met de specifieke doelgroep resultaten te behalen.

Financiering

Om voor verblijf op de Elsenburg in aanmerking te komen heeft u een PGB van de Wet Langdurige Zorg nodig of een zorgtoekenning van de WMO.